Aktuellt, Närväbladet

Närväbladet april 2018

Årsmöte

Medlemmarna i Mertajärvi Fritidsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte:
Plats: Föreningslokalen Mertajärvi
Tid: Lördagen 21 april Klockan 15.00

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Godkännande av mötets utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgift för 2019.
9. Val av ordförande för ett år-
10. Val av två ordinarie ledamöter för två år.
11. Val av två suppleanter för ett år.
12. Val av revisor och revisorssuppleant.
13. Val av valberedning ,två personer
14. Investeringar
15. Övriga frågor

Medlemsavgiften
Avierna till medlemsavgiften har inte gått ut bland annat på grund av den stora mängden swish betalningar till pimpeltävlingen. Avierna kommer ut i början av maj !
Nästa år skall i vara ute i god tid och skicka ut avierna vid årsskiftet.

Styrelsen

Taggar: