Stadgar

Stadgar för Mertajärvi Fritidsförening

§1. Föreningens firma
Föreningens firma är Mertajärvi Fritidsförening med organisationsnummer: 897300-5195.

§2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att verka för och anordna fritidsaktiviteter för alla ålderskategorier.

§3.Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Mertajärvi i Kiruna kommun , Norrbotten.

§4.Melemskap
Medlem är var och en som verkar för föreningens målsättning och som erlagt medlemsavgift som årligen beslutas av årsmötet.

§5. Styrelsen
Styrelsen består av ordförande , fyra ordinarie medlemmar samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande , sekreterare och kassör. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång , inträder suppleant i dess ställe för tiden intill nästa årsmöte.

§6. Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen , bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkneskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkneskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre styrelsemedlemmar begär det,´. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker avgörande vid personval genom lottning. Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Köp och försäljning av fast egendom kan endast ske efter godkännande av årsmöte eller extra årsmöte.

§7. Räkneskaper
Räkneskapsår skall vara kalenderår.

§8. Revision
Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av revisor utsedd av årsmötet. Årsmötet utser även en revisorssuppleant.

§9. Årsmöte
Årsmöte vilket är föreningens högsta beslutande organ ,hålls årligen senast 1 maj året efter verksamhetsåret. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske genom annonsering eller utskick senast 10 dagar före.

§10. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta efter en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angetts i kallelsen.

§11. Rösträtt
Vid årsmöte eller medlemsmöte/ extra årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§12. Beslut , omröstning och beslutsmässighet.
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§13. Regler för ändring av stadgarna.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

§14. Utträde.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat föreningen.

§15. Uteslutning.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den försummat att betala medlemsavgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål , eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§16. Upplösning av föreningen.
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar i första hand överlämnas till verksamhet med liknande syfte , annars till välgörande ändamål.